Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Hội đồng quản trị

 1. Bùi Thế Chuyên - Chủ tịch HĐQT
 2. Vũ Việt Tiến - Uỷ viên HĐQT
 3. Nguyễn Minh Việt Hưng - Uỷ viên HĐQT
 4. Dương Thành Hiếu - Uỷ viên HĐQT
 5. Trần Ngọc Hiến - Uỷ viên HĐQT
 6. Nguyễn Tất Thắng - Uỷ viên HĐQT
 7. Doãn Tới - Uỷ viên HĐQT

Ban Kiểm soát

 1. Đỗ Văn Chung - Trưởng Ban kiểm soát
 2. Vi Hoàng Sơn - Kiểm soát viên
 3. Nguyễn Thị Trang - Kiểm soát viên

Ban Tổng giám đốc

 1. Vũ Việt Tiến - Tổng giám đốc công ty
 2. Nguyễn Văn Tú - Phó Tổng giám đốc
 3. Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc
 4. Phùng Quang Trung - Phó Tổng giám đốc