Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Hội đồng quản trị

 1. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch
 2. Vũ Việt Tiến - Uỷ viên
 3. Nguyễn Minh Việt Hưng - Uỷ viên
 4. Dương Thành Hiếu - Uỷ viên
 5. Trần Ngọc Hiến - Uỷ viên
 6. Nguyễn Tất Thắng - Uỷ viên
 7. Doãn Tới - Uỷ viên

Ban Kiểm soát

 1. Vi Hoàng Sơn - Trưởng Ban
 2. Nguyễn Thị Trang - Uỷ viên
 3. Nguyễn Văn Kỳ - Uỷ viên

Ban Tổng giám đốc

 1. Vũ Việt Tiến - Tổng giám đốc công ty
 2. Nguyễn Văn Tú - Phó Tổng giám đốc
 3. Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc
 4. Phùng Quang Trung - Phó Tổng giám đốc
 5. Trần Thị Ngân - Kế toán trưởng